Miljöpolicy

Sambostäder AB ska i aktiv samverkan med alla våra kunder och samarbetspartners bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och skapandet av sunda och trygga livsmiljöer. Vi ska förebygga miljöproblem och ständigt minska vår negativa miljöpåverkan, bland annat genom effektiv energi- och materialanvändning samt genom val av miljöanpassade produkter. Miljöaspekterna beaktas i alla tillämpliga beslut och hänsyn om miljön ska prägla alla delar av verksamheten.

Lagstiftningens miljökrav utgör minimikrav. Vi ska vara kända för att driva ett offensivt miljöarbete och erbjuda våra kunder ett sunt och miljöanpassat boende. Vi arbetar enligt miljöcertifiering ISO 14001.

Detta innebär att:

  • Sambostäder:s miljöarbete är målstyrt och utvärderas fortlöpande.
  • Sambostäder:s miljöarbete minst följer rådande miljölagstiftning och stadens miljö och hälsokrav.
  • Sambostäder hushåller med råvaror och arbetar fortlöpande med energieffektivisering.
  • Sambostäder begränsar användning och spridning av miljö- och hälsofarliga kemikalier.
  • Sambostäder arbetar aktivt tillsammans med våra kunder med aktiviteter som leder till minskad miljö- och hälsopåverkan.
  • Sambostäder ställer miljö- och hälsokrav på alla våra samarbetspartners.
  • Sambostäder prioriterar teknik och beslut som leder till minskad miljö- och hälsopåverkan vid byggande och förvaltning.
  • Sambostäder ökar fortlöpande medarbetarnas kompetens inom miljö- och hälsoområdet.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vårt miljöarbete?
Kontakta kontakt@sambostader.se

Länkar