Hållbart samhällsbyggande

Vi vill vara med och bidra till det hållbara samhället, ett samhälle som tillgodoser våra behov, både nu och i framtiden. Därför väljer vi att vara delaktiga i att skapa en god bebyggd miljö med minimal miljöpåverkan.

Hållbarhet i våra bostadsprojekt

Vi bygger i trä

Trä är ett naturmaterial. Det innehåller inga tillsatser eller giftiga ämnen.

Att investera i trähusbyggande innebär för samhället ett minskat koldioxidavtryck och en ökad positiv avkastning på lång sikt, samtidigt som vi som företag bidrar med vad vi kan för att klara globala klimatmål. Jämfört med betong och andra material är trä ofattbart mycket mer ekologiskt hållbart. Det skapar inga koldioxidutsläpp, tvärtom – utsläppen binds (träd binder koldioxid för att kunna växa).
Byggnadsproduktion med trä tar hälften så lång tid som produktion med betong. Detta gör det möjligt att bygga dubbelt så många bostäder, på samma tid. Förkortad byggtid och uttorkningstid av byggfukt medför en minskad energiåtgång under produktion.

Trä är ett lokalt material. Det är lätt för oss människor att ta till sig och tycka om. Dessutom doftar trä gott.

Kompensationsåtgärder

För att stärka den biologiska mångfalden, bidra till artvariation samt förbättra pollinering i odlingar kommer miljöer som tjänar som boplats för insekter att skapas kompensera vårt fotavtryck och förbättra rekreativa upplevelsevärden. Vi arbetar även med vatten och grönska, gröna tak, växtbäddar och regngårdar, permakulturodling etc.

Låg energianvändning och närproducerad

Vi eftersträvar att bygga bra bostäder, och toppa det med teknologiskt utrustning och smarta hemfunktioner. Våra byggnader projekteras med avsikt att uppnå klassning silver enligt Miljöbyggnad. Energiförbrukningen ska ligga under 60 procent av boverkets krav.

Stadsodling

Genom att skapa goda förutsättningar för stadsodling främjas integrationen mellan boenden i våra bostäder och sociala band stärks. En väl fungerande stadsodling fungerar även som en engagerande gemensam plats.

Grönytor och hårdgjorda ytor

Genom att minska andelen hårdgjord yta bevaras ytor för infiltration och fördröjning. Detta skapar ett behagligare lokalklimat som tillsammans med skuggande träd och vegetation möjliggör svalka även under perioder med höga temperaturer.

Dagvatten

Dagvattenhanteringen utformaas så att det ger mervärden för rekreation och biologiskt mångfald. Exempelvis designas våra gårdsmiljöer för att skapa ett habitat för en lokal grodart. Växter, mark och vatten utformas för att passa grodarten idealt och utgör tillsammans en biotop av lokal flora och fauna. Vi arbetar även med gröna tak. Gröna tak skapar nya ytor i bostadsmiljön, håller tillbaka upp till 70 % av årliga nederbörden samt förbättrar både mikro- och makroklimatet genom att luftfuktigheten kontrolleras, växterna hjälper till att renar luften från damm och andra skadliga partiklar.

Lokala livsmiljön och framkomlighet

Alla människor ska ha samma möjlighet till att ta sig fram oavsett ålder, ekonomiska förutsättningar eller funktionshinder. Människornas lokala livsmiljö är lika viktig som hög framkomlighet. Bilen ska ha en underordnad plats, men kunna användas som ett komplement när gång, cykel och kollektivtrafik inte kan möta transportbehovet.

Avfallshantering och klimatpåverkan

Genom att minska avfallet på lokal nivå minskar vi vår globala klimatpåverkan. Vi är medvetna om att modern avfallshantering måste utgå från människans behov. Den ska vara anpassad till både den som lämnar och hämtar avfallet.

Hållbarhet under produktion

Vår valda byggmetod, modulbyggnader helt i trä, leder till en snabbare byggprocess och lättare och färre transport. Genom att fjärrvärmeansluta våra byggbodar kan koldioxidutsläppen underbyggtiden minskas med ca 85 %.

Utbildning för de boende

Vid inflyttning kommer lägenhetsinnehavaren att bjudas in till en utbildning om levnadsvanor, byggnadens drift och underhållsrutiner, och få tips på hur de kan vara med och bidra till resurshushållning. Utbildningen kommer att skapa strategier för de som bor i kvarteret kring upprätthållande av en hållbar livsstil.