Farliga ämnen

Giftfri miljö är ett av Sveriges 16 nationella miljömål.

Vi har prioriterat utfasning av kemiska byggprodukter, t.ex. färg, lim och fogmassor, som innehåller de ämnen som kallas CMR-ämnen (cancerogena, mutagena, reproduktionstoxiska) och PBT-ämnen (persistenta, biackumulerbara och toxiska). För att systematiskt avveckla kemiska byggprodukter som innehåller ohälsosamma ämnen från våra byggnader använder vi byggvarubedömningens kriterier och bedömningsmall. Byggvarubedömningen är ett branschanpassat system för miljöbedömning av byggvaror.